అత్యధిక వర్గాలలో చేరిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 12:36, 28 నవంబరు 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. సొరకాయ పకోడి‏‎ (6 వర్గాలు)
 2. పాలకూర పకోడీ‏‎ (5 వర్గాలు)
 3. బచ్చలి కూర పెరుగు‏‎ (4 వర్గాలు)
 4. ఉసిరి సాంబార్‏‎ (4 వర్గాలు)
 5. చికెన్ పులావ్‏‎ (4 వర్గాలు)
 6. బియ్యం పిండి వడియాలు‏‎ (4 వర్గాలు)
 7. పూర్ణం బూరెలు‏‎ (3 వర్గాలు)
 8. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు‏‎ (3 వర్గాలు)
 9. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు‏‎ (3 వర్గాలు)
 10. సామెతలు‏‎ (2 వర్గాలు)
 11. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/H‏‎ (2 వర్గాలు)
 12. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/V-Z‏‎ (2 వర్గాలు)
 13. యదువంశము/ఉత్తర పీఠిక‏‎ (2 వర్గాలు)
 14. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/G‏‎ (2 వర్గాలు)
 15. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/T-U‏‎ (2 వర్గాలు)
 16. యదువంశము/ఆరవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 17. సగ్గుబియ్యం వడియాలు‏‎ (2 వర్గాలు)
 18. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/F‏‎ (2 వర్గాలు)
 19. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/గ-ఘ‏‎ (2 వర్గాలు)
 20. యదువంశము/రెండవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 21. జాతీయములు - డ, ఢ‏‎ (2 వర్గాలు)
 22. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/S‏‎ (2 వర్గాలు)
 23. యదువంశము/అయిదవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 24. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/స-హ‏‎ (2 వర్గాలు)
 25. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/E‏‎ (2 వర్గాలు)
 26. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/క-ఖ‏‎ (2 వర్గాలు)
 27. యదువంశము/మొదటి ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 28. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/Q-R‏‎ (2 వర్గాలు)
 29. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/D‏‎ (2 వర్గాలు)
 30. యదువంశము/మూడవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 31. మోతీచూర్ లడ్డు‏‎ (2 వర్గాలు)
 32. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/య-ర-ల-ళ‏‎ (2 వర్గాలు)
 33. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/C‏‎ (2 వర్గాలు)
 34. యదువంశము/పదవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 35. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/N-O‏‎ (2 వర్గాలు)
 36. మినపపిండి వడియాలు‏‎ (2 వర్గాలు)
 37. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/బ-భ-మ‏‎ (2 వర్గాలు)
 38. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/B‏‎ (2 వర్గాలు)
 39. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఉ-ఊ‏‎ (2 వర్గాలు)
 40. యదువంశము/నాలుగవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 41. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/M‏‎ (2 వర్గాలు)
 42. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/A‏‎ (2 వర్గాలు)
 43. యదువంశము/తొమ్మిదవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 44. జాతీయములు - క, ఖ‏‎ (2 వర్గాలు)
 45. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/L‏‎ (2 వర్గాలు)
 46. భౌతిక శాస్త్రము - పారిభాషిక పదాలు (ఆంగ్లం - తెలుగు)‏‎ (2 వర్గాలు)
 47. సామెతలు - భ‏‎ (2 వర్గాలు)
 48. యదువంశము/ఏడవ ప్రకరణ‏‎ (2 వర్గాలు)
 49. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/J-K‏‎ (2 వర్గాలు)
 50. కాలిప్లవర్ పరాట‏‎ (2 వర్గాలు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.