పొడవు పేజీలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/C ‎[2,71,464 బైట్లు]
 2. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/S ‎[2,53,360 బైట్లు]
 3. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/A ‎[2,34,667 బైట్లు]
 4. (చరిత్ర) ‎బమ్మెఱ పోతన చరిత్రము ‎[2,25,867 బైట్లు]
 5. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/P ‎[2,25,484 బైట్లు]
 6. (చరిత్ర) ‎విజయనగర చరిత్ర ‎[2,17,097 బైట్లు]
 7. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/బ-భ-మ ‎[2,09,741 బైట్లు]
 8. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ప-ఫ ‎[1,97,500 బైట్లు]
 9. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/క-ఖ ‎[1,92,426 బైట్లు]
 10. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/అ ‎[1,61,093 బైట్లు]
 11. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/B ‎[1,58,634 బైట్లు]
 12. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - అ ‎[1,57,231 బైట్లు]
 13. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/D ‎[1,57,231 బైట్లు]
 14. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/T-U ‎[1,54,024 బైట్లు]
 15. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/వ-శ-ష ‎[1,50,759 బైట్లు]
 16. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/M ‎[1,38,021 బైట్లు]
 17. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - క, ఖ ‎[1,34,663 బైట్లు]
 18. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/స-హ ‎[1,33,967 బైట్లు]
 19. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/Q-R ‎[1,27,125 బైట్లు]
 20. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/V-Z ‎[1,25,757 బైట్లు]
 21. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/F ‎[1,17,532 బైట్లు]
 22. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/E ‎[1,16,020 బైట్లు]
 23. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - క ‎[1,09,338 బైట్లు]
 24. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/N-O ‎[1,09,144 బైట్లు]
 25. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/I ‎[1,04,544 బైట్లు]
 26. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/గ-ఘ ‎[1,03,087 బైట్లు]
 27. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/త-థ ‎[97,108 బైట్లు]
 28. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/G ‎[94,593 బైట్లు]
 29. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/H ‎[92,690 బైట్లు]
 30. (చరిత్ర) ‎వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/L ‎[89,540 బైట్లు]
 31. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - ప, ఫ ‎[87,061 బైట్లు]
 32. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - ప ‎[81,765 బైట్లు]
 33. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/న ‎[81,496 బైట్లు]
 34. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/య-ర-ల-ళ ‎[79,772 బైట్లు]
 35. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ద-ధ ‎[79,119 బైట్లు]
 36. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/చ-ఛ ‎[75,007 బైట్లు]
 37. (చరిత్ర) ‎భౌతిక శాస్త్రము - పారిభాషిక పదాలు (ఆంగ్లం - తెలుగు) ‎[70,175 బైట్లు]
 38. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - అ ‎[64,418 బైట్లు]
 39. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - త ‎[61,172 బైట్లు]
 40. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - చ, ఛ ‎[60,145 బైట్లు]
 41. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - మ ‎[59,491 బైట్లు]
 42. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఉ-ఊ ‎[59,233 బైట్లు]
 43. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/జ-ట-డ ‎[59,149 బైట్లు]
 44. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - త, థ ‎[57,836 బైట్లు]
 45. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - చ, ఛ ‎[55,086 బైట్లు]
 46. (చరిత్ర) ‎సామెతలు ‎[55,013 బైట్లు]
 47. (చరిత్ర) ‎వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఆ ‎[47,999 బైట్లు]
 48. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - న ‎[46,310 బైట్లు]
 49. (చరిత్ర) ‎సామెతలు - న ‎[43,185 బైట్లు]
 50. (చరిత్ర) ‎జాతీయములు - గ ‎[41,255 బైట్లు]

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.