సంరక్షిత పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

ప్రస్తుతం సంరక్షణలో ఉన్న పేజీల జాబితాను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. అసలు సృష్టించకుండా సంరక్షించబడిన పేజీశీర్షికల కోసం సంరక్షిత శీర్షికలు చూడండి.

సంరక్షిత పేజీలు
కాలముద్ర పేజీ కాలం చెల్లేది సంరక్షించిన వాడుకరి సంరక్షణ పరామితులు కారణం
09:54, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/A2,34,688 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ మార్పులకు నైపుణ్యాలు ఎక్కువ కావాలి
09:55, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/B1,58,634 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ ఎక్కువ నైపుణ్యాలు కావాలి
09:55, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/C2,71,464 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:56, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/D1,57,231 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:56, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/E1,16,020 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:57, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/F1,17,532 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:57, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/G94,593 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:58, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/H92,690 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:58, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/I1,04,544 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:59, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/J-K34,352 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:59, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/L89,540 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
09:59, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/M1,38,021 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:00, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/N-O1,09,144 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:00, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/P2,25,484 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:01, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/Q-R1,27,125 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:04, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/S2,53,360 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:04, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/T-U1,54,024 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:05, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/V-Z1,25,757 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:05, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/అ1,61,795 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:06, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఆ48,603 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:06, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఇ-ఈ25,712 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:06, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఉ-ఊ59,233 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:07, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఎ-ఏ-ఐ32,350 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:07, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ఒ-ఓ-ఔ11,314 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:08, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/క-ఖ1,92,426 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:08, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/గ-ఘ1,03,087 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:09, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/చ-ఛ75,007 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:09, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/జ-ట-డ59,677 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:09, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/త-థ97,108 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:10, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ద-ధ79,119 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:10, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/న81,496 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:10, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ప-ఫ1,97,500 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:11, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/బ-భ-మ2,09,741 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:11, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/య-ర-ల-ళ79,946 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:11, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/వ-శ-ష1,50,759 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి
10:12, 13 ఆగస్టు 2020 వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/స-హ1,34,371 బైట్లు అనంతం Arjunaraoc (చర్చ | రచనలు) అర్ధ సంరక్షణ సవరణలకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కావాలి