అత్యధిక కూర్పులు గల వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 12:36, 25 నవంబరు 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. జాతీయములు - క, ఖ‏‎ (821 కూర్పులు)
 2. సామెతలు - క‏‎ (570 కూర్పులు)
 3. సామెతలు - ప‏‎ (553 కూర్పులు)
 4. సామెతలు - మ‏‎ (473 కూర్పులు)
 5. సామెతలు - అ‏‎ (436 కూర్పులు)
 6. సామెతలు - త‏‎ (411 కూర్పులు)
 7. జాతీయములు - ప, ఫ‏‎ (410 కూర్పులు)
 8. సామెతలు - చ, ఛ‏‎ (402 కూర్పులు)
 9. సామెతలు - న‏‎ (319 కూర్పులు)
 10. జాతీయములు - చ, ఛ‏‎ (299 కూర్పులు)
 11. సామెతలు - ఉ‏‎ (298 కూర్పులు)
 12. జాతీయములు - అ‏‎ (282 కూర్పులు)
 13. సామెతలు - వ‏‎ (268 కూర్పులు)
 14. జాతీయములు - త, థ‏‎ (264 కూర్పులు)
 15. జాతీయములు - న‏‎ (255 కూర్పులు)
 16. భౌతిక శాస్త్రము - పారిభాషిక పదాలు (ఆంగ్లం - తెలుగు)‏‎ (236 కూర్పులు)
 17. జాతీయములు - గ‏‎ (235 కూర్పులు)
 18. సామెతలు - గ, ఘ‏‎ (231 కూర్పులు)
 19. సామెతలు - ద‏‎ (190 కూర్పులు)
 20. సామెతలు - ఎ‏‎ (186 కూర్పులు)
 21. జాతీయములు - మ‏‎ (174 కూర్పులు)
 22. సామెతలు - స, హ‏‎ (169 కూర్పులు)
 23. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/బ-భ-మ‏‎ (159 కూర్పులు)
 24. జాతీయములు - బ, భ‏‎ (158 కూర్పులు)
 25. సామెతలు - ఏ‏‎ (147 కూర్పులు)
 26. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/S‏‎ (139 కూర్పులు)
 27. జాతీయములు - ఎ, ఏ, ఐ‏‎ (130 కూర్పులు)
 28. సామెతలు - ర‏‎ (128 కూర్పులు)
 29. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/P‏‎ (127 కూర్పులు)
 30. సామెతలు - బ‏‎ (126 కూర్పులు)
 31. జాతీయములు - ర‏‎ (124 కూర్పులు)
 32. సామెతలు - జ‏‎ (122 కూర్పులు)
 33. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/C‏‎ (122 కూర్పులు)
 34. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/A‏‎ (109 కూర్పులు)
 35. సామెతలు - ఇ‏‎ (109 కూర్పులు)
 36. జాతీయములు - స‏‎ (109 కూర్పులు)
 37. పిల్లల పేర్లు‏‎ (105 కూర్పులు)
 38. జాతీయములు - వ‏‎ (105 కూర్పులు)
 39. జాతీయములు - ద, ధ‏‎ (103 కూర్పులు)
 40. జాతీయములు‏‎ (103 కూర్పులు)
 41. సామెతలు - ఆ‏‎ (96 కూర్పులు)
 42. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/ప-ఫ‏‎ (96 కూర్పులు)
 43. జాతీయములు - ఉ‏‎ (94 కూర్పులు)
 44. సామెతలు‏‎ (94 కూర్పులు)
 45. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/అ‏‎ (89 కూర్పులు)
 46. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/క-ఖ‏‎ (88 కూర్పులు)
 47. జాతీయములు - ఇ‏‎ (88 కూర్పులు)
 48. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/D‏‎ (83 కూర్పులు)
 49. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు/M‏‎ (80 కూర్పులు)
 50. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు/వ-శ-ష‏‎ (75 కూర్పులు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.