అత్యధికంగా ఇన్‌కమింగు లింకులున్న పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 12:36, 28 నవంబరు 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. జాతీయములు - ఎ, ఏ, ఐ‏‎ (62 లింకులు)
 2. సామెతలు - స, హ‏‎ (61 లింకులు)
 3. సామెతలు - చ, ఛ‏‎ (61 లింకులు)
 4. సామెతలు‏‎ (61 లింకులు)
 5. సామెతలు - శ, ష‏‎ (61 లింకులు)
 6. సామెతలు - గ, ఘ‏‎ (61 లింకులు)
 7. సామెతలు - ఊ, ఋ‏‎ (61 లింకులు)
 8. సామెతలు - డ, ఢ‏‎ (61 లింకులు)
 9. జాతీయములు - క్ష‏‎ (60 లింకులు)
 10. సామెతలు - థ‏‎ (60 లింకులు)
 11. జాతీయములు - ఱ‏‎ (60 లింకులు)
 12. జాతీయములు - క, ఖ‏‎ (60 లింకులు)
 13. సామెతలు - భ‏‎ (60 లింకులు)
 14. సామెతలు - త‏‎ (60 లింకులు)
 15. జాతీయములు - ణ‏‎ (60 లింకులు)
 16. సామెతలు - ణ‏‎ (60 లింకులు)
 17. సామెతలు - ఖ‏‎ (60 లింకులు)
 18. సామెతలు - ళ‏‎ (60 లింకులు)
 19. సామెతలు - ఫ‏‎ (60 లింకులు)
 20. జాతీయములు - ట, ఠ‏‎ (60 లింకులు)
 21. సామెతలు - ఠ‏‎ (60 లింకులు)
 22. సామెతలు - ఱ‏‎ (60 లింకులు)
 23. సామెతలు - ట‏‎ (60 లింకులు)
 24. సామెతలు - ఝ‏‎ (60 లింకులు)
 25. సామెతలు - అః‏‎ (60 లింకులు)
 26. జాతీయములు - ళ‏‎ (60 లింకులు)
 27. జాతీయములు - గ, ఘ‏‎ (60 లింకులు)
 28. సామెతలు - య‏‎ (59 లింకులు)
 29. సామెతలు - ద‏‎ (59 లింకులు)
 30. సామెతలు - జ‏‎ (59 లింకులు)
 31. సామెతలు - ఏ‏‎ (59 లింకులు)
 32. సామెతలు - అం‏‎ (59 లింకులు)
 33. జాతీయములు - ల‏‎ (59 లింకులు)
 34. జాతీయములు - ద, ధ‏‎ (59 లింకులు)
 35. జాతీయములు - ఇ‏‎ (59 లింకులు)
 36. సామెతలు - మ‏‎ (59 లింకులు)
 37. సామెతలు - ఎ‏‎ (59 లింకులు)
 38. సామెతలు - అ‏‎ (59 లింకులు)
 39. జాతీయములు - త, థ‏‎ (59 లింకులు)
 40. జాతీయములు - ఆ‏‎ (59 లింకులు)
 41. జాతీయములు - హ‏‎ (59 లింకులు)
 42. జాతీయములు - ర‏‎ (59 లింకులు)
 43. జాతీయములు - ఒ, ఓ, ఔ‏‎ (59 లింకులు)
 44. జాతీయములు - అ‏‎ (59 లింకులు)
 45. సామెతలు - వ‏‎ (59 లింకులు)
 46. సామెతలు - బ‏‎ (59 లింకులు)
 47. సామెతలు - ఉ‏‎ (59 లింకులు)
 48. జాతీయములు - స‏‎ (59 లింకులు)
 49. జాతీయములు - య‏‎ (59 లింకులు)
 50. జాతీయములు - డ, ఢ‏‎ (59 లింకులు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:MostLinkedPages" నుండి వెలికితీశారు