సంచిక

MediaWiki లైసెన్సు

స్థాపిత మృదూపకరణాలు

ప్రవేశ బిందు చిరునామాలు

స్థాపించిన అలంకారాలు

స్థాపించిన పొడగింతలు

స్థాపిత లైబ్రరీలు

Installed client-side libraries

పార్సరు పొడిగింపు ట్యాగులు

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles>, <timeline>

పార్సరుకు కొక్కాలు

anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, commaSeparatedList, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lsth, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, property, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, statements, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst, urlencode visited from 3.236.145.153
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:కూర్పు" నుండి వెలికితీశారు