సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 16:44, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.248.234.231 (30 మే 2023 నాడు 16:44కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:42, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.47.128.175 (30 మే 2023 నాడు 16:42కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:41, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.154.133.83 (30 మే 2023 నాడు 16:41కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:37, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.205.79.11 (30 మే 2023 నాడు 16:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:35, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.129.174.251 (30 మే 2023 నాడు 16:35కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:33, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 168.232.30.126 (30 మే 2023 నాడు 16:33కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:27, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 156.209.71.206 (30 మే 2023 నాడు 16:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:26, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.79.219.73 (30 మే 2023 నాడు 16:26కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:25, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 191.113.80.147 (30 మే 2023 నాడు 16:25కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:24, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 139.47.116.89 (30 మే 2023 నాడు 16:24కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:21, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.17.23.170 (30 మే 2023 నాడు 16:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:20, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.18.209.242 (30 మే 2023 నాడు 16:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:18, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 187.112.142.90 (30 మే 2023 నాడు 16:18కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:14, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.22.19.143 (30 మే 2023 నాడు 16:14కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:13, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 156.212.104.108 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 16:13కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 16:12, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 78.57.238.48 (30 మే 2023 నాడు 16:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:12, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.77.207.129 (30 మే 2023 నాడు 16:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:11, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.55.20.217 (30 మే 2023 నాడు 16:11కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:11, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 152.168.69.251 (30 మే 2023 నాడు 16:11కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:10, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 177.236.33.32 (30 మే 2023 నాడు 16:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:10, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 117.209.69.80 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 16:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 16:09, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 197.251.146.144 (30 మే 2023 నాడు 16:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:09, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 160.154.245.31 (30 మే 2023 నాడు 16:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:08, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.171.112.155 (30 మే 2023 నాడు 16:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 16:06, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 2.98.126.196 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 16:06కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 15:49, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.219.50.131 (30 మే 2023 నాడు 15:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 15:49, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 38.25.17.22 (30 మే 2023 నాడు 15:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 15:48, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.46.92.180 (30 మే 2023 నాడు 15:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 15:48, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 102.176.94.104 (30 మే 2023 నాడు 15:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 15:48, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 197.211.49.202 (30 మే 2023 నాడు 15:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 15:47, 30 నవంబరు 2022: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.0.26.69 (30 మే 2023 నాడు 15:47కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 201.210.141.30 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.152.30.181 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.30.238 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.20.237 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.170.70.72 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.70.52.131 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.70.30.29 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.1.231 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.180.7.59 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 24.55.177.129 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.69.35.136 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 119.193.58.169 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.118.14.39 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.8.140.101 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.64.238.227 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 179.6.171.119 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.2.114 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.25.153 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 13:30, 30 నవంబరు 2022: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.34.75.6 (30 డిసెంబరు 2022 నాడు 13:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: See the help page if you are affected)
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు