తెలుగు సంవత్సరములు

Wikibooks నుండి

1. ప్రభవ

2. విభవ

3. శుక్ల

4. ప్రమోదూత

5. ప్రజోత్పత్తి

6.అంగీరస

7. శ్రీముఖ

8. భావ

9. యువ

10. ధాత

11. ఈశ్వర

12. బహుధాన్య

13. ప్రమాది

14. విక్రమ

15. వృష

16. చిత్రభాను

17. స్వభాను

18. తారణ

19. పార్ధివ

20. వ్యయ

21. సర్వజిత్తు

22. సర్వధారి

23. విరోధి

24. వికృతి

25. ఖర

26. నందన

27. విజయ

28. జయ

29. మన్మథ

30. దుర్ముఖి

31. హేవిళంబి

32. విళంబి

33. వికారి

34. శార్వరి

35. ప్లవ

36. శుభకృతు

37. శోభకృతు

38. క్రోధి

39. విశ్వావసు

40. పరాభవ

41. ప్లవంగ

42. కీలక

43. సౌమ్య

44. సాధారణ

45. విరోధికృతు

46. పరీధావి

47. ప్రమాదీచ

48. ఆనంద

49. రాక్షస

50. నల

51. పింగళ

52. కాలయుక్త

53. సిద్ధార్ధి

54. రౌద్రి

55. దుర్మతి

56. దుందుభి

57. రుధిరోద్గారి

58. రక్తాక్షి

59. క్రోధన

60. అక్షయ


పెద్ద బాలశిక్ష