వంటపుస్తకం:పప్పు

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search

కావలసిన పదార్దలు :- కంది పప్పు : 1 గ్లసు