మీడియావికీ:Gadgets-definition

Wikibooks నుండి

interface-gadgets

  • Gadget-XHTML-tab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Gadget-XHTML-tab.js