ఉబుంటు/ప్రజంటేషన్లు

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖాళీప్రజంటేషన్ మాదిరి

లిబ్రెఆఫీస్ ఇంప్రెస్ తో చక్కనైన ప్రజంటేషన్లు తయారుచేయవచ్చు. సులభంగా చేయటానికి ప్రజంటేషన్ విజర్డు వుంది. దీనిలోఖాళీ ప్రజంటేషన్ ఎంచుకుంటే సాధారణ మాదిరితో తరువాత మీరు సమాచారం చేర్చుటకు వీలుగా స్లైడ్ తయారవుతుంది.

ప్రజంటేషన్ విజర్డ్ అంకం 1

ఉదాహరణ[మార్చు]

ప్రజంటేషన్ ఉదాహరణ 1 వస్లైడ్
ప్రజంటేషన్ ఉదాహరణ 2 వస్లైడ్
ప్రజంటేషన్ ఉదాహరణ 3 వస్లైడ్

మన ఇంతకు ముందు కేల్క్ లో వాడిన ఉదాహరణ పొడిగించుదాం. దానిలో వున్న సమాచారాన్ని ప్రసాద్ రేవుల కోశాధికారిగా ప్రజంటేషన్ తయారుచేసాడు. అప్పుడు ఎలా వుంటుందో బొమ్మలలో చూడండి. మీరు ప్రయత్నించండి.