అక్షరాస్యత పెంచుతున్నారు

Wikibooks నుండి

52: అక్షరాస్యత పెంచుతున్నారు[మార్చు]

ప్రతి ఒక్కరినీ విద్యావంతులున్ని చేయాలని

ప్రతి ఇంటిని సరస్వతి నిలయం చేయాలని

ప్రభుత్వం సంకల్పించింది

విద్య ప్రయోజనం వివరించింది

రాత్రి పాఠశాలలు ప్రారంభించింది

పగలు పనీపాట చేసుకొన్నా

రాత్రి పాఠశాలలో చదువుకోవచ్చు

అక్షరాలు నేర్పాలని

అంధకారం తొలగించాలని

ప్రయోజకులను చేయాలని

ప్రభుత్వం పాటుపడుతుంది

చదువుకుందాం

విజ్ఞానం పెంచుకొందాం

మన గ్రామాన్ని చదువులమయం చేద్దాం

ప్రపంచ దేశాలలో పేరు తెద్దాం .

























.