అంతర్వికీ భోగట్టా చూడండి

Jump to navigation Jump to search

ఇది అంతర్వికీ పట్టిక యొక్క సంగ్రహం.

Legend
ఉపసర్గ Interwiki prefix to be used in [[prefix:pagename]] wikitext syntax.
URL Template for URLs. The placeholder $1 will be replaced by the pagename in [[prefix:pagename]].
ముందుకు అవును External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix will be redirected to the target URL of the interwiki (i.e. treated like links to local pages).
కాదు External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix in the URL will result in a "తప్పు శీర్షిక" error page.
Transclude అవును If wikitext syntax {{prefix:pagename}} is used, allow template/page transclusion from the foreign wiki if interwiki transclusions are enabled in general (scary transclusion).
కాదు Do not allow {{prefix:pagename}} to transclude foreign templates/pages, rather look for a local page in the template namespace.

Interwiki prefixes

ఉపసర్గURLముందుకుTransclude
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlకాదు-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
advogatohttp://www.advogato.org/$1కాదు-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1కాదు-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1కాదు-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1కాదు-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1కాదు-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1కాదు-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/కాదు-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1కాదు-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1కాదు-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1కాదు-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1కాదు-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractకాదు-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1కాదు-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1కాదు-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiఅవును-
boxrechttps://boxrec.com/en/boxer/$1కాదు-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1అవును-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1కాదు-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1కాదు-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1కాదు-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1కాదు-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1కాదు-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1కాదు-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1కాదు-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1కాదు-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1కాదు-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1కాదు-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1కాదు-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1కాదు-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1కాదు-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1కాదు-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1కాదు-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1కాదు-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1కాదు-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1కాదు-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1కాదు-
debianhttps://wiki.debian.org/$1కాదు-
delicious//www.delicious.com/tag/$1కాదు-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1కాదు-
dico//dicoado.org/dico/$1కాదు-
dicoado//fr.dicoado.org/dico/$1కాదు-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1కాదు-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1కాదు-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1కాదు-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1కాదు-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1కాదు-
dmozhttps://curlie.org/$1కాదు-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1కాదు-
doi//doi.org/$1కాదు-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1కాదు-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1అవును-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/అవును-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1కాదు-
dplahttps://dp.la/item/$1కాదు-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1కాదు-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1కాదు-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1కాదు-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1కాదు-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1కాదు-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1కాదు-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1కాదు-
encychttp://encyc.org/wiki/$1కాదు-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1కాదు-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1కాదు-
enkolhttp://enkol.pl/$1కాదు-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1కాదు-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1కాదు-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1అవును-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1కాదు-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1కాదు-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1కాదు-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1కాదు-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1కాదు-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1కాదు-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1కాదు-
finnixhttps://www.finnix.org/$1కాదు-
flickruser//www.flickr.com/people/$1కాదు-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1కాదు-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1కాదు-
foldochttp://foldoc.org/$1కాదు-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1అవును-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1కాదు-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1కాదు-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1కాదు-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1కాదు-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1కాదు-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1కాదు-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1కాదు-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1కాదు-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1కాదు-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1కాదు-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1కాదు-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1కాదు-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1కాదు-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1కాదు-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1అవును-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1అవును-
gitlabhttps://gitlab.wikimedia.org/$1అవును-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1కాదు-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1కాదు-
glottopedia//glottopedia.org/index.php/$1కాదు-
google//www.google.com/search?q=$1కాదు-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1కాదు-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1కాదు-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1కాదు-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1కాదు-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1కాదు-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1కాదు-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1కాదు-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1కాదు-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1కాదు-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1కాదు-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1కాదు-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1కాదు-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1అవును-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1కాదు-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1కాదు-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1కాదు-
iarchive//archive.org/details/$1కాదు-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/కాదు-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/కాదు-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/కాదు-
imdbcharacterhttps://www.imdb.com/character/ch$1/కాదు-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1కాదు-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1కాదు-
ircirc://irc.libera.chat/$1కాదు-
ircsircs://irc.libera.chat/$1కాదు-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1అవును-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1అవును-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1కాదు-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1కాదు-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1కాదు-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1కాదు-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1కాదు-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1కాదు-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1కాదు-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1కాదు-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1కాదు-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1కాదు-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1కాదు-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1కాదు-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1కాదు-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1కాదు-
lexemeshttps://www.wikidata.org/w/index.php?search=$1&ns146=1అవును-
liberachatircs://irc.libera.chat/$1కాదు-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1కాదు-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1కాదు-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1కాదు-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1కాదు-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1కాదు-
listarchivehttps://lists.wikimedia.org/hyperkitty/$1అవును-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1కాదు-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1కాదు-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1కాదు-
localwikihttps://localwiki.org/$1కాదు-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1కాదు-
lokalhistoriewikihttps://lokalhistoriewiki.no/wiki/$1కాదు-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1కాదు-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1కాదు-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1కాదు-
mailhttps://lists.wikimedia.org/postorius/lists/$1.lists.wikimedia.org/అవును-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1అవును-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1కాదు-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1కాదు-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1కాదు-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1అవును-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1అవును-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1కాదు-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1కాదు-
mixnmatchhttps://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/$1కాదు-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1కాదు-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1కాదు-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1కాదు-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1కాదు-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1కాదు-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1కాదు-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1కాదు-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1అవును-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1కాదు-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1కాదు-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1కాదు-
nlabhttps://ncatlab.org/nlab/show/$1కాదు-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1కాదు-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1కాదు-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
oeis//oeis.org/$1కాదు-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1అవును-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1కాదు-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1కాదు-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1కాదు-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1కాదు-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1కాదు-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1కాదు-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1కాదు-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1కాదు-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1కాదు-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1కాదు-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1అవును-
otrswikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1కాదు-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1కాదు-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1కాదు-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1కాదు-
pawshttps://public.paws.wmcloud.org/$1కాదు-
personaltelcohttps://personaltelco.net/wiki/$1కాదు-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1కాదు-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1అవును-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1అవును-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1కాదు-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1కాదు-
planetmathhttps://planetmath.org/alphabetical.htmlకాదు-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1కాదు-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractకాదు-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1కాదు-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1కాదు-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1అవును-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1కాదు-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1అవును-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1కాదు-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1కాదు-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1కాదు-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
quarryhttps://quarry.wmcloud.org/$1కాదు-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1కాదు-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1అవును-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlకాదు-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1కాదు-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1కాదు-
robowikihttp://robowiki.net/?$1కాదు-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1కాదు-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1కాదు-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1అవును-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1కాదు-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1కాదు-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/కాదు-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1కాదు-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1కాదు-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1కాదు-
seapighttp://www.seapig.org/$1కాదు-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1కాదు-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1కాదు-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1కాదు-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1కాదు-
sep11//meta.wikimedia.org/wiki/Sep11wikiఅవును-
sharemap//sharemap.org/$1కాదు-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1కాదు-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1కాదు-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1కాదు-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1కాదు-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1అవును-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1కాదు-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
strategywikihttps://strategywiki.org/wiki/$1కాదు-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1అవును-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1కాదు-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logఅవును-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1కాదు-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1కాదు-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1కాదు-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1కాదు-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1అవును-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1కాదు-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1కాదు-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1కాదు-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1కాదు-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1అవును-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1కాదు-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1కాదు-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1కాదు-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1కాదు-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1కాదు-
tools//toolserver.org/$1కాదు-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1అవును-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1కాదు-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1కాదు-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1కాదు-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1కాదు-
twlhttps://wikipedialibrary.wmflabs.org/search/?q=$1కాదు-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/index.php?title=$1కాదు-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1కాదు-
uncyclopediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#uncyclopediaఅవును-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1కాదు-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1కాదు-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1కాదు-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1కాదు-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1కాదు-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
utrshttps://utrs-beta.wmflabs.org/appeal/$1కాదు-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1కాదు-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1కాదు-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1కాదు-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1కాదు-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
vrtwikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
vrtshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1అవును-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1కాదు-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1కాదు-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1కాదు-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1కాదు-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1కాదు-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1కాదు-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1కాదు-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1కాదు-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1కాదు-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1అవును-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1కాదు-
wikif1http://www.wikif1.org/$1కాదు-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1కాదు-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1కాదు-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1కాదు-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1కాదు-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1కాదు-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1కాదు-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1కాదు-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1అవును-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1కాదు-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestఅవును-
wikiotics//wikiotics.org/$1కాదు-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1కాదు-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1అవును-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1అవును-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1కాదు-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1అవును-
wikisphttps://wikisp.org/wiki/$1కాదు-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1కాదు-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1కాదు-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1కాదు-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1అవును-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1అవును-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1అవును-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1కాదు-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1అవును-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1కాదు-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1అవును-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1కాదు-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1అవును-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1కాదు-
wmclhttps://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1కాదు-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/web/$1కాదు-
wmcz_docshttps://docs.wikimedia.cz/wiki/$1కాదు-
wmcz_oldhttps://old.wikimedia.cz/wiki/$1కాదు-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1కాదు-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1కాదు-
wmde//wikimedia.deకాదు-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1కాదు-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1కాదు-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1కాదు-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongఅవును-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1కాదు-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1అవును-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1కాదు-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1కాదు-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaఅవును-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesఅవును-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1కాదు-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1కాదు-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1కాదు-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1అవును-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1అవును-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1అవును-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1కాదు-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1అవును-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1కాదు-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1కాదు-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1కాదు-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1కాదు-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1కాదు-
xtoolshttps://xtools.wmflabs.org/$1కాదు-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1కాదు-
zumhttps://wiki.zum.de/$1కాదు-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1కాదు-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1అవును-
czhttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dkhttps://da.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
epohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
jphttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
minnanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cmnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
en-simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
whttps://te.wikipedia.org/wiki/$1అవును-
wikthttps://te.wiktionary.org/wiki/$1అవును-
qhttps://te.wikiquote.org/wiki/$1అవును-
nhttps://te.wikinews.org/wiki/$1అవును-
shttps://te.wikisource.org/wiki/$1అవును-
chapterhttps://te.wikimedia.org/wiki/$1అవును-
vhttps://te.wikiversity.org/wiki/$1అవును-
voyhttps://te.wikivoyage.org/wiki/$1అవును-

Interlanguage prefixes

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "ఇతర భాషలలో" listing when added to a page.

ఉపసర్గURLముందుకుTransclude
aahttps://aa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
abhttps://ab.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
acehttps://ace.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
adyhttps://ady.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
afhttps://af.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
akhttps://ak.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
alshttps://als.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
althttps://alt.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
amhttps://am.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
amihttps://ami.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
anhttps://an.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
anghttps://ang.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
arhttps://ar.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
archttps://arc.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
aryhttps://ary.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
arzhttps://arz.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ashttps://as.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
asthttps://ast.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
atjhttps://atj.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
avhttps://av.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
avkhttps://avk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
awahttps://awa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ayhttps://ay.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
azhttps://az.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
azbhttps://azb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bahttps://ba.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
banhttps://ban.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
barhttps://bar.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bat-smghttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bclhttps://bcl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
behttps://be.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
be-taraskhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bghttps://bg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bhhttps://bh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bihttps://bi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bjnhttps://bjn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
blkhttps://blk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bmhttps://bm.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bnhttps://bn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bohttps://bo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bpyhttps://bpy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
brhttps://br.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bshttps://bs.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bughttps://bug.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
bxrhttps://bxr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cahttps://ca.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cdohttps://cdo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cehttps://ce.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cebhttps://ceb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
chhttps://ch.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
chohttps://cho.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
chrhttps://chr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
chyhttps://chy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ckbhttps://ckb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cohttps://co.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
crhttps://cr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
crhhttps://crh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cshttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
csbhttps://csb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cuhttps://cu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cvhttps://cv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
cyhttps://cy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dahttps://da.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
daghttps://dag.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dehttps://de.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dinhttps://din.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
diqhttps://diq.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dsbhttps://dsb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dtyhttps://dty.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dvhttps://dv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
dzhttps://dz.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
eehttps://ee.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
elhttps://el.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
emlhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
enhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
eohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
eshttps://es.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ethttps://et.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
euhttps://eu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
exthttps://ext.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
fahttps://fa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ffhttps://ff.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
fihttps://fi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
fjhttps://fj.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
fohttps://fo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
frhttps://fr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
frphttps://frp.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
frrhttps://frr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
furhttps://fur.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
fyhttps://fy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gahttps://ga.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gaghttps://gag.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ganhttps://gan.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gcrhttps://gcr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gdhttps://gd.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
glhttps://gl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
glkhttps://glk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gnhttps://gn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gomhttps://gom.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gorhttps://gor.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gothttps://got.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
guhttps://gu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
guwhttps://guw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gvhttps://gv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hahttps://ha.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hakhttps://hak.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hawhttps://haw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hehttps://he.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hihttps://hi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hifhttps://hif.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hohttps://ho.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hrhttps://hr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hsbhttps://hsb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hthttps://ht.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
huhttps://hu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hyhttps://hy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hywhttps://hyw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
hzhttps://hz.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
iahttps://ia.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
idhttps://id.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
iehttps://ie.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ighttps://ig.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
iihttps://ii.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ikhttps://ik.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ilohttps://ilo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
inhhttps://inh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
iohttps://io.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ishttps://is.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ithttps://it.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
iuhttps://iu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
jahttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
jamhttps://jam.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
jbohttps://jbo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
jvhttps://jv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kahttps://ka.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kaahttps://kaa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kabhttps://kab.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kbdhttps://kbd.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kbphttps://kbp.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kcghttps://kcg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kghttps://kg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kihttps://ki.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kjhttps://kj.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kkhttps://kk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
klhttps://kl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kmhttps://km.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
knhttps://kn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kohttps://ko.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
koihttps://koi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
krhttps://kr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
krchttps://krc.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kshttps://ks.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kshhttps://ksh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kuhttps://ku.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kvhttps://kv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kwhttps://kw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
kyhttps://ky.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lahttps://la.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ladhttps://lad.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lbhttps://lb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lbehttps://lbe.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lezhttps://lez.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lfnhttps://lfn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lghttps://lg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lihttps://li.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lijhttps://lij.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lldhttps://lld.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lmohttps://lmo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lnhttps://ln.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lohttps://lo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lrchttps://lrc.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lthttps://lt.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ltghttps://ltg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lvhttps://lv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
madhttps://mad.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
maihttps://mai.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
map-bmshttps://map-bms.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mdfhttps://mdf.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mghttps://mg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mhhttps://mh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mhrhttps://mhr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mihttps://mi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
minhttps://min.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mkhttps://mk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mlhttps://ml.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mnhttps://mn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mnihttps://mni.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mnwhttps://mnw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mohttps://mo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mrhttps://mr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mrjhttps://mrj.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mshttps://ms.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mthttps://mt.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mushttps://mus.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mwlhttps://mwl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
myhttps://my.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
myvhttps://myv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
mznhttps://mzn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nahttps://na.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nahhttps://nah.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
naphttps://nap.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ndshttps://nds.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nds-nlhttps://nds-nl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nehttps://ne.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
newhttps://new.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nghttps://ng.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
niahttps://nia.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nlhttps://nl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nnhttps://nn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nohttps://no.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
novhttps://nov.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nqohttps://nqo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nrmhttps://nrm.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nsohttps://nso.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nvhttps://nv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nyhttps://ny.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ochttps://oc.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
olohttps://olo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
omhttps://om.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
orhttps://or.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
oshttps://os.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pahttps://pa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
paghttps://pag.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pamhttps://pam.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
paphttps://pap.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pcdhttps://pcd.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pcmhttps://pcm.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pdchttps://pdc.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pflhttps://pfl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pihttps://pi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pihhttps://pih.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
plhttps://pl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pmshttps://pms.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pnbhttps://pnb.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pnthttps://pnt.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pshttps://ps.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pthttps://pt.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
pwnhttps://pwn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
quhttps://qu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
rmhttps://rm.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
rmyhttps://rmy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
rnhttps://rn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
rohttps://ro.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
roa-ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
roa-tarahttps://roa-tara.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ruhttps://ru.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ruehttps://rue.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
rwhttps://rw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sahttps://sa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sahhttps://sah.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sathttps://sat.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
schttps://sc.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
scnhttps://scn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
scohttps://sco.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sdhttps://sd.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sehttps://se.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sghttps://sg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
shhttps://sh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
shihttps://shi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
shnhttps://shn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
shyhttps://shy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sihttps://si.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
skhttps://sk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
skrhttps://skr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
slhttps://sl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
smhttps://sm.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
smnhttps://smn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
snhttps://sn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sohttps://so.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sqhttps://sq.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
srhttps://sr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
srnhttps://srn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sshttps://ss.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sthttps://st.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
stqhttps://stq.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
suhttps://su.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
svhttps://sv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
swhttps://sw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
szlhttps://szl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
szyhttps://szy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tahttps://ta.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tayhttps://tay.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tcyhttps://tcy.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tehttps://te.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tethttps://tet.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tghttps://tg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
thhttps://th.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tihttps://ti.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tkhttps://tk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tlhttps://tl.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tnhttps://tn.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tohttps://to.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tpihttps://tpi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
trhttps://tr.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
trvhttps://trv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tshttps://ts.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tthttps://tt.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tumhttps://tum.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
twhttps://tw.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tyhttps://ty.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
tyvhttps://tyv.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
udmhttps://udm.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ughttps://ug.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ukhttps://uk.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
urhttps://ur.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
uzhttps://uz.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vehttps://ve.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vechttps://vec.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vephttps://vep.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vihttps://vi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vlshttps://vls.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vohttps://vo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
wahttps://wa.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
warhttps://war.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
wohttps://wo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
wuuhttps://wuu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
xalhttps://xal.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
xhhttps://xh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
xmfhttps://xmf.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
yihttps://yi.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
yohttps://yo.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zahttps://za.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zeahttps://zea.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zhhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zh-yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zuhttps://zu.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zh-cnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
zh-twhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
eglhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
gswhttps://als.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
lzhhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
nbhttps://no.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
sgshttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1అవును-
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:అంతర్వికీ" నుండి వెలికితీశారు